Akademia Kobiet Aktywnych zaprasza na bezpłatne Warsztaty Komputerowe!

Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych rozpoczęła rekrutację na bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach projektu ,,Akademia Kobiet Aktywnych”.

W szkoleniach mogą wziąć udział wszystkie kobiety powyżej 18 roku życia.

Zgłoszenia są przyjmowane do 24.07.2015 roku do godz. 15.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań zawartych w §2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach komputerowych.

Tematyka warsztatów obejmuje (1 temat do wyboru):

 • Pakiet Microsoft Office poziom podstawowy
 • Multimedia
 • Prowadzenie bloga i sposoby zarabiania na blogu

Szczegółowy plan każdego warsztatu znajduje się na stronie niżej.

Warsztaty będą odbywały się w 12-osobowych grupach, codziennie od poniedziałku do piątku w określonych terminach:

 • kurs 1 dla kobiet nieaktywnych zawodowo od 03.08.2015 do 07.08.2015 w godz. 11.00 – 14.00
 • kurs 2 dla kobiet pracujących od 10.08.2015 do 14.08.2015 w godz. 17.00 – 20.00.

Miejsce szkoleń: Warszawa, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe ul. Podskarbińska 2, sala komputerowa 203

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tu Pobierz oraz odesłanie go drogą mailową na adres szkolenia.fundacjasukces@gmail.com

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach komputerowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 604-692-774

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu firmy World Systems Market Inc.

Serdecznie zapraszamy!

komputerowe_warsztaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach komputerowych

w ramach Akademii Kobiet Aktywnych

w okresie od 3.08.2015 do 14.08.2015

§ 1 Informacje o projekcie

1. Okres realizacji projektu: 3.08.2015 – 14.08.2015

2. Realizator projektu: Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Kordeckiego 49/14, 04-330 Warszawa

4. Obszar realizacji projektu: m.st. Warszawa

5. Głównym celem warsztatów jest rozwój kompetencji komputerowych w ramach akcji Akademia Kobiet Aktywnych

6. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy World Systems Market Inc.

§ 2 Beneficjenci projektu

1.  Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte kobiety w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałe w Warszawie.

2.  W czasie rekrutacji pierwszeństwo na listach będą miały matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety bezrobotne oraz kobiety zamieszkałe w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe.

§ 3 Procedura rekrutacji

1.  Informacja o terminie i warunkach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych www.fundacjasukces.org, Internetowej Poradni Mama Sama www.mamasama.most.org.pl, na profilach fundacji w mediach społecznościowych oraz na stronach partnerów Fundacji Sukces.

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią dostępny na stronie internetowej www.fundacjasukces.org formularz zgłoszeniowy, a następnie odeślą go pocztą elektroniczną na adres – szkolenia.fundacjasukces@gmail.com .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24.07.2015 r. o  godz. 15.00

3. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona – w projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 24 osoby. O przyjęciu na szkolenie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia oraz spełnienie warunków wymienionych w § 2 .

4. Grupa docelowa szkolenia to :

 • Kobiety bezrobotne i pracujące
 • Matki samotnie wychowujące dzieci

5. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grupy osób uczestniczących w projekcie decydować będzie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych wraz z ankietami. Konieczne jest podanie w formularzu wszystkich wymaganych danych.

6. Pierwsze 24 osoby, które spełnią wszystkie kryteria rekrutacji, zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Kolejne osoby (maksymalnie  7) zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy któraś z osób zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału w szkoleniu, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia zostaną powiadomieni o przyjęciu drogą mailową bądź telefoniczną do dnia 29.07.2015 r.

7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia deklaracji uczestnictwa, wypełnienie formularza, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach dostępnych na stronie Fundacji Sukces oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji projektu Akademia Kobiet Aktywnych.

§ 4 Zakres wsparcia

1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje możliwość skorzystania z 15 – godzinnego szkolenia z zakresu jednego wybranego tematu z poniższej listy:

 • Pakiet Microsoft Office poziom podstawowy
 • Multimedia
 • Prowadzenie bloga i sposoby zarabiania na blogu

2. Szkolenia odbędą się w 12-osobowych grupach, codziennie od poniedziałku do piątku w określonych poniżej terminach:

 • kurs 1 dla kobiet nieaktywnych zawodowo od 03.08.2015 do 07.08.2015 w godz. 11.00 – 14.00
 • kurs 2 dla kobiet pracujących od 10.08.2015 do 14.08.2015 w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce szkolenia: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe, ul. Podskarbińska 2 w Warszawie, sala komputerowa 203

3. Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany przez osobę prowadzącą szkolenie.

4. W ramach projektu osoby uczestniczące będą miały zapewnione:

a. Wykwalifikowanych trenerów/trenerki

b. Materiały i pomoce szkoleniowe na płytach CD

c. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w trakcie zajęć

§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników i uczestniczek

1. Osoby biorące udział w projekcie są uprawnione do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu. Osoby te nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie.

2. Przed szkoleniem osoby zakwalifikowane są zobowiązane do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach dostępnych na stronie Fundacji Sukces oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji projektu. Brak tych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

4. Uczestniczki wyrażają zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu.

§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej do dnia 31.07.2015 Oświadczenie należy złożyć drogą mailową na adres szkolenia.fundacjasukces@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem 604-692-774.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2015 r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

Przykładowe programy kursu

Pakiet MS Office Poziom podstawowy

PowerPoint

podstawy tworzenia prezentacji

praca z tekstem,

tworzenie nowych slajdów

wybór,  projektów,

tła, nagłówki, stopki,

wstawianie tabel, obrazków, klipartów, wordartów

korzystanie ze smartartów

przejścia, animacja

rodzaje efektów

ustawienia efektów

tryb prezentera

przygotowanie prezentacji do wydruku

Word

wprowadzenie do programu Microsoft Word

wprowadzanie symboli, znaków specjalnych

opcja znajdź  i zamień

wstawianie grafiki

formatowanie tekstu

tabele, wstawianie i modyfikowanie

listy – numerowane, wypunktowane

podstawowe formatowanie tekstu

formatowanie akapitów, stron

nagłówek i stopka dokumentu

style w dokumencie

układ strony

używanie szablonów

Excel

wprowadzanie do programu Excel

wprowadzanie danych i formatowanie komórek

wstawianie grafiki i ramek

kopiowanie, wklejanie

tworzenie, usuwanie i przemieszczanie kolumn oraz wierszy

tworzenie i formatowanie tabel

typy danych, seria danych

komentarze: wstawianie, wygląd, edycja

tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy

wstawianie i modyfikowanie formuł

podstawowe i najczęściej używane funkcje

adresowanie względne i bezwzględne

sortowanie danych i filtry

podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych

formatowanie wykresów

przygotowywanie arkusza do druku

tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów

odnośniki między skoroszytami

formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami

Multimedia (na zajęcia należy przenieść własne słuchawki)

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do tematu

podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z multimediami

wprowadzenie do grafiki komputerowej

omówienie różnic pomiędzy grafiką wektorową i rastrową

przygotowanie zdjęć do projektu multimedialnego

przetwarzanie obrazu statycznego w edytorze grafiki on-line http://pixlr.com

poznawanie funkcji: kadrowanie, korekcja czerwonych oczu, usuwanie wad obrazu cyfrowego, filtry, redukcja kolorów, rozmywanie, wyostrzanie, dodawanie ramek, dodawanie efektów specjalnych

narzędzie do tworzenia kolażu

Cyfrowe przetwarzanie dźwięku

wyszukiwanie dostępnych utworów muzycznych w Internecie. Przegląd bezpłatnych audio bibliotek, pobieranie muzyki na komputer

podstawy edycji dźwięku w programie Audacity: likwidowanie przerw, zmiana tempa, miksowanie

nagrywanie głosu i efektów dźwiękowych, kompresja dźwięku i konwersja na różne formaty

Montowanie filmu

zapoznanie się z interfejsem programu Windows Move Maker oraz podstawowymi elementami obszaru roboczego

pojęcie widoku (oś czasu, seria ujęć) oraz ścieżki

podstawy montażu filmowego: podzielenie ujęcia na fragmenty, montaż poszczególnych scen (ruchomych i nieruchomych), dodawanie podkładu dźwiękowego

Zapisywanie i konwertowanie projektu

dodawanie tekstu i napisów końcowych do filmu

ostateczne poprawki projektu

zapis projektu filmowego, eksport filmu docelowego do postaci pliku

konwersja plików w programie Freemaker Video Converter

Tworzenie, umieszczenie i edycja filmu na portalu YouTube

Studio Twórcy YouTube

informacje i ustawienia udostępnienia filmu

ulepszenia: doświetlenie, nasycenie, kontrast, temperatura kolorów, stabilizacja obrazu

ustawienie miniatury filmu

Prowadzenie bloga i możliwości zarabiania

Wprowadzenie do tematu

podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z tematyką zakładania i prowadzenia blogów

przegląd narzędzi do tworzenia bloga

włączenie usługi Blogger

funkcjonalność utwórz nowego bloga

omówienie funkcjonalności w usłudze Blogger

Dostosowanie szablonu bloga

przegląd galerii dostępnych szablonów

zmiana układu treści w blogu

dodawanie gadżetów na blogu

zmiana tła i wyrównania szablonu

dostosowanie kolorów

dostosowanie szerokości szablonu

dostosowanie wielkości, rodzaju i koloru czcionek tekstu

Przygotowanie publikacji i dodawanie postów

przygotowanie treści do publikacji

wyszukiwanie bezpłatnych zdjęć

dodawanie i formatowanie tekstu

dodawanie obrazów, linków, filmów

zmiana ustawień komentarzy

Jak zarabiać na prowadzeniu bloga

konfiguracja narzędzi służących do dodawania reklam

podstawowe zasady pozycjonowanie bloga

promocja bloga na portalach społecznościowych

omówienie funkcjonalności statystyki

Przydatne funkcjonalności

tworzenie kopii zapasowej szablonu, postów i komentarzy

darmowe dodatki / skrypty na bloga

dodawanie funkcjonalności „wersja do druku”

usuwanie postów, komentarzy, bloga

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz