Akademia Kobiet aktywnych zaprasza na bezpłatne spotkania z prawnikiem

Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych rozpoczęła rekrutację na bezpłatne  spotkania z prawnikiem w ramach projektu ,,Akademia Kobiet Aktywnych”.

plakat_prawo_cmyk_nowy

W spotkaniach mogą wziąć udział wszystkie kobiety powyżej 18 roku życia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

– moduł 1 i 2 (20.10, 22.10)  z dniem 19.10.2015 r. o godz. 16.00

– moduł 3 i 4 (29.10, 30.10) z dniem 14.10.2015 r. o godz. 16.00

Liczba miejsc jest ograniczona. O wzięciu udziału w danym module decyduje pierwszeństwo zgłoszenia oraz spełnienie warunków wymienionych w § 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach z prawnikiem w ramach Akademii Kobiet Aktywnych.

Harmonogram spotkań:

 • 20.10.2015 Prawo karne

Przemoc domowa. Przemoc seksualna. Niealimentacja. Postępowanie przed organami ścigania. Środki zaradcze.

 • 22.10.2015 Prawo rodzinne

Stosunki między małżonkami i partnerami. Stosunki między rodzicami i dziećmi. Alimenty. Rozwód i separacja. Regulowanie kontaktów. Postępowanie przed sądem. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

 • 29.10.2015 Prawo cywilne i konsumenckie

Umowy, dochodzenie roszczeń. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

 • 30.10.2015 Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia socjalne

Prawa pracownika. Ochrona w czasie ciąży i macierzyństwa. Zasiłki i pomoc socjalna państwa. Zasiłki na dzieci. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

Wszystkie spotkania będą odbywać się w godzinach 16.30 – 18.30 w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tu Formularz oraz odesłanie go drogą mailową na adres akaszkolenia@gmail.com Chęć udziału można zgłosić również telefonicznie pod nr 535 251 606.

Regulamin uczestnictwa w spotkaniach, formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji na www.fundacjasukces.org  oraz pod nr 535 251 606.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu firmy Kancelaria Prawno – Szkoleniowa Magdalena Osińska-Wilińska oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach z prawnikiem

w ramach Akademii Kobiet Aktywnych

w okresie od 20.10.2015 do 30.10.2015

§ 1 Informacje o projekcie

1. Okres realizacji projektu: 20.10.2015 – 30.10.2015

2. Realizator projektu: Fundacja Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych

3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Kordeckiego 49/14, 04-330 Warszawa

4. Obszar realizacji projektu: m.st. Warszawa

5. Głównym celem warsztatów jest rozszerzenie wiedzy zakresie prawa w ramach akcji Akademia Kobiet Aktywnych

6. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu firmy Kancelaria Prawno-Szkoleniowa Magdalena Osińska-Wilińska oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40

§ 2 Beneficjenci projektu

1. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte kobiety w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałe w Warszawie.

2.  W czasie rekrutacji pierwszeństwo na listach będą miały matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety bezrobotne oraz kobiety zamieszkałe w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe.

§ 3 Procedura rekrutacji

1. Informacja o terminie i warunkach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji Sukces – Centrum Rozwoju Kompetencji Społecznych www.fundacjasukces.org, Internetowej Poradni Mama Sama www.mamasama.most.org.pl, na profilach fundacji w mediach społecznościowych oraz na stronach partnerów Fundacji Sukces.

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią dostępny na stronie internetowej www.fundacjasukces.org formularz zgłoszeniowy, a następnie odeślą go pocztą elektroniczną na adres – akaszkolenia@gmail.com lub zgłoszą chęć udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 535-251-606

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

– moduł 1 i 2 (20.10, 22.10)  z dniem 19.10.2015 r. o godz. 16.00

– moduł 3 i 4 (29.10, 30.10) z dniem 24.10.2015 r. o godz. 16.00

3. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona – w projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 40 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia oraz spełnienie warunków wymienionych w § 2 .

4. Grupa docelowa szkolenia to :

 • Kobiety bezrobotne i pracujące
 • Matki samotnie wychowujące dzieci

5. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grupy osób uczestniczących w projekcie decydować będzie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych wraz z ankietami. Konieczne jest podanie w formularzu wszystkich wymaganych danych.

6. Pierwsze 40 osób, które spełnią wszystkie kryteria rekrutacji, zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Kolejne osoby (maksymalnie 5 ) zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy któraś z osób zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału w szkoleniu, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia zostaną powiadomieni o przyjęciu drogą mailową bądź telefoniczną z wyprzedzeniem dwudniowym poprzedzającym rozpoczęcie wykładów z poszczególnych 4 modułów.

7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest podpisanie przed rozpoczęciem spotkania deklaracji uczestnictwa, wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach dostępnych na stronie Fundacji Sukces oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji projektu Akademia Kobiet Aktywnych.

§ 4 Zakres wsparcia

1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje możliwość skorzystania z maksymalnie 10 – godzinnego szkolenia z niżej przedstawianego zakresu tematycznego:

 • Moduł 1: Prawo karne. Przemoc domowa. Przemoc seksualna. Niealimentacja. Postępowanie przed organami ścigania. Środki zaradcze.
 • Moduł 2: Prawo rodzinne. Stosunki między małżonkami i partnerami. Stosunki między rodzicami i dziećmi. Alimenty. Rozwód i separacja. Regulowanie kontaktów. Postępowanie przed sądem. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.
 • Moduł 3: Prawo cywilne i konsumenckie. Umowy, dochodzenie roszczeń. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.
 • Moduł 4: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia socjalne. Prawa pracownika. Ochrona w czasie ciąży i macierzyństwa. Zasiłki i pomoc socjalna państwa. Zasiłki na dzieci. Sporządzanie pism urzędowych i procesowych.

2. Szkolenia odbędą się w określonych poniżej terminach:

20.10.2015 Moduł 1: Prawo karne

22.10.2015 Moduł 2: Prawo rodzinne

29.10.2015 Moduł 3: Prawo cywilne i konsumenckie

30.10.2015 Moduł 4: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, świadczenia socjalne

Miejsce szkolenia: Centrum Paca 40 w Warszawie

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wszelkich zmianach.

 1. Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany przez osobę prowadzącą szkolenie.
 2. Wykłady zostaną przeprowadzone przez absolwentów studiów prawniczych.

§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników i uczestniczek

1. Osoby biorące udział w projekcie są uprawnione do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu. Osoby te nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie.

2. Przed szkoleniem osoby zakwalifikowane są zobowiązane do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach dostępnych na stronie Fundacji Sukces oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji projektu. Brak tych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

4. Uczestniczki wyrażają zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu.

§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej do dnia 19.10.2015 Moduł 1, 21.10.2015 Moduł 2, 28.10.2015 Moduł 3, 29.10.2015 Moduł 4.

Oświadczenie należy złożyć drogą mailową na adres akaszkolenia@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 535-251-606.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

Zapisz

Zapisz